Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Cirill és Metód
Európa védőszentjei

Mindnyájan tudjuk, hogy közel egy év óta Magyarország is tagja az Európai Uniónak. Azonban kevesek előtt ismeretes az a tény, hogy II. János Pál pápa 1980-ban Cirillt és Metódot Európa védőszentjeivé nyilvánította. Kik is ők, és mit kell tudni róluk?

Nyugat és Közép-Európában a kereszténnyé nevelés nehéz munkáját Szent Benedek és a bencések végezték el. Európa keleti részén a szlávok apostolai Szent Cirill és Metód voltak.

A két szent Görögországban, Theszalonikiben született a nyolcszázas évek első felében, egy Leo nevű császári hivatalnok gyermekeiként. A testvérek gyermekkoruktól kezdve jól ismerték a szláv nyelvet, görög-szláv kétnyelvűségben nevelkedtek. A fiatalabb, Cirill, (eredeti nevén Konstantin) Konstantinápolyban tanult, az akadémián filozófiával foglalkozott, majd itt tanszéket is kapott, kiváló nyelvész volt. Később visszavonult egy kolostorba, ahová már évekkel előbb belépett a bátyja, Metód.

A kolostorból szólították el őket missziós munkára, 861-ben. A Kazár Birodalom lakosait kellett megtéríteniök. (Egy ideig a magyar törzsek is kapcsolatban álltak a Kazár Birodalommal.) 863-ban pedig Ratiszláv fejedelem Morvaországba hívta őket. A morvákat el kellett látni a Szentírás és a liturgia szláv fordításával is. Görög betűkből írásjeleket alkottak, melyekkel a szláv szavak leírhatók voltak, ez volt az un. glagolita ábécé, míg az un. cirill írás, amely a szent nevét hordozza, később, valószínűleg Bulgáriában született, Metód tanítványai kísérletének eredményeképpen. Cirill fordításainak a szláv írásbeliség megteremtésében, és egy új irodalmi nyelv megalapozásában is fontos szerepe volt.

A német klérus nem nézte jó szemmel tevékenységüket és sikerüket. Azzal érveltek ellenük, hogy a liturgia nyelve csak latin vagy görög lehet, de nem lehet szláv. Ezért a pápa Rómába rendelte őket. Közben új pápa került Szent Péter székébe, aki úgy döntött: püspökké szenteli a testvéreket, hogy önálló egyházszervezetet is létrehozzanak a szláv nyelvű liturgia mellett. Közben Cirill 42 éves korában, egy római kolostorban meghalt. Az óegyházi szláv nyelvű liturgia a mai napig a testvérpárnak köszönheti továbbélését az orosz, ukrán, szerb és bolgár görögkeleti egyházakban.

A térítő tevékenységből főleg Metód vette ki a részét. Ő és tanítványai Pannóniába is eljutottak. A régészeti leletek és írásbeli források alapján bizonyítást nyert, hogy a következő helyeken fordultak meg: Fenékpusztán, Pécsett, Veszprémben és Zalaváron. (Ez utóbbi helyen mellszobrot is emeltek a szláv apostoloknak.)

Ünnepüket február 14-én, Cirill halála napján tartjuk.

Cirill és Metód munkássága egyetemes jellegű volt. A testvérek mindvégig Kelet és Nyugat között szerettek volna közvetíteni, ily módon hátráltatták az egyetemes egyház kettészakadását, és kísérletet tettek a széthullóban lévő európai kulturális és vallási egység megmentésére.

Cirillt és Metódot egy szláv (lengyel) pápa tette meg Európa védőszentjeivé, az a pápa, akiről közismert, hogy a kiengesztelődés pápája, akinek a kereszténység megosztottsága nagyon fáj. Ezzel azt üzente mindnyájunknak, hogy Európa egy és oszthatatlan, a germánok, szlávok, a latin és más népek megkülönböztetés nélkül európaiak és keresztények.

(Megjelent: 2005. Húsvét)