Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Keresztelő Szent János

Mikor ezt a cikket elkezdem írni, a naptárra tekintek és látom, éppen ma, június 24-én van az év leghosszabb napja, Keresztelő Szent János születésnapja. A János név jelentése: Isten kegyelme.

Valóban, ahogy a Bibliából ismerjük Keresztelő Szent János születésének történetét, megértjük e névadás jelentőségét. Édesapja, Zakariás, pap volt, feleségével, Erzsébettel együtt már életük alkonya felé jártak, és még nem volt gyermekük. Zakariásnak papi szolgálata közben megjelent az Úr angyala, és hírül adta: "...kérő imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén... Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak." Mikor kételkedett, az angyal azt mondta: "Most megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ez be nem következik." A csodás jóslat be is teljesedett, és Zakariás nyelve csak fia születése után oldódott meg. Azt is tudjuk, hogy az Úr angyala Máriának is beszélt János születéséről: "Lásd, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van." Lukács evangéliuma leírja azt a történetet is, mikor Mária meglátogatta Juda városában Erzsébetet, akinek, mikor meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. János tehát rokona volt Jézusnak, talán épp az unokatestvére.

Keresztelő Szent János nagy egyéniség volt, élete, jelleme mint a régi nagy prófétáké. Őt bízta meg Isten a feladattal, hogy a Megváltó előhírnöke legyen: "...Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izajás beszédeinek könyvében olvassuk: A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek elő az Úr útját!" János bűnbánatot hirdető prédikációjának nagy volt a hatása az egész országban. Az emberek suttogni kezdték, hogy bizonyára ő a Messiás. Ő azonban eloszlatta ezt a tévhitet és kijelentette: "Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki hatalmasabb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruszíját megoldjam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket." Leírja a Biblia találkozásuk történetét is, Jézus keresztelkedésével kapcsolatban, a Jordán folyónál: János látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: "Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem. De azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem Izraelben."

Igazi próféta volt ő, ahogy Máté evangéliuma szerint Jézus is tanúsítja: "Mit mentetek ki látni a pusztába? ...Prófétát látni. Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. ...S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie." A Szent működése Heródes Antipás uralkodásának idejére esett. A fejedelem ismerte Jánost, maga is hallgatta prédikálását, igaz és szent embernek tartotta őt. Az erkölcstelen király megremegett megtérésre intő felhívása hallatán. Mégis börtönbe vetette őt fivére felesége, Heródiás miatt. János ugyanis figyelmeztette, hogy fejezze be gonosz viszonyát sógornőjével.

Halálának története is megrendítő, sok írót megihletett a vértanúsága. Így írja le ezt Máté evangéliuma: "...Heródes születésnapján történt, hogy Heródiás lánya (Salome) táncolt a vendégeknek. Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki. Az, minthogy anyja előre kitanította, - így szólt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király elszomorodott, de az esküre és a vendégekre való tekintettel megparancsolta, hogy adják neki oda. Lefejeztette hát Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, odadták a lánynak, az meg elvitte az anyjának."

Jánosnak nem adatott meg, hogy csodákat tegyen, de hűségesen teljesítette küldetését. Eltekintve az örömtől, amit küldetése felett érzett, élete szomorú volt. A pusztán kívül, ahol sáska és vadméz volt az eledele, hangját ritkán hallották. Nem tartozott Jézus tanítványai közé, és nem láthatta meg munkájának gyümölcsét. Jézus nem lépett közbe, hogy megszabadítsa börtönéből, de tudta, hogy kiállja a próbát. Keresztelő Jánosnak, és minden utána jövőnek adatott az ígéret: "Íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

(Megjelent: 2004. augusztus 20.)